Statut

Institut krizového managementu
Vysoké školy ekonomické v Praze

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „IKM“) je jiným pracovištěm pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“), podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách).
 2. IKM je další součástí VŠE ve smyslu čl. 16 Statutu VŠE. IKM není právnickou osobou. Působnost, pravomoc a odpovědnost IKM je stanovena tímto Statutem.
 3. Plný název další součásti je:

Institut krizového managementu

 1. Adresa další součásti je náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3.
 2. V běžném styku užívá IČ: 61384399, DIČ:
 3. IKM používá řádkového razítka s textem a v úpravě:

 

Vysoká škola ekonomická v Praze
Institut krizového management
náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3
IČ: 61384399

 

Článek 2
Činnost

 1. IKM jako jiné pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod technologií zajišťuje především řešení vědeckovýzkumných projektů a zabezpečování vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání a poskytování dalších služeb zejména studentům a zaměstnancům VŠE. Dále IKM poskytuje úplatně vyžádané služby dalším součástem VŠE a dalším organizacím veřejné správy a podnikohospodářské sféry.
 2. IKM realizuje doplňkovou činnost spočívající zejména v pořádání kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnou správu a podnikohospodářskou sféru. Tato činnost je založena na účinnějším využívání kapacit IKM a majetku v jeho správě.

 

Článek 3
Ředitel

 1. V čele IKM stojí ředitel jmenovaný rektorem na základě výběrového řízení. Ředitele odvolává rektor.
 2. Ředitel IKM jedná za VŠE ve věcech vymezených tímto statutem a týkajících se činnosti IKM vůči třetím osobám, a to v rozsahu práv a povinností uvedených ve vnitřních předpisech VŠE.
 3. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje pracovní a jiné činnosti IKM.
 4. Ředitel je oprávněn vydávat pokyny, kterými zajišťuje chod IKM v souladu s Článkem 2 tohoto Statutu IKM.
 5. Ředitel může vytvářet své poradní orgány a jmenovat jejich členy. Zároveň přitom vymezí obsah jejich činnosti, jejich složení a pravidla jednání.
 6. Ředitel zpracovává každoročně zprávu o činnosti IKM, která je předkládána Akademickému senátu VŠE ke  schválení.
 7. Ředitel IKM odpovídá rektorovi za dodržování právních předpisů, hospodárné využívání finančních prostředků a řádné hospodaření s majetkem.

 

Článek 4
Zaměstnanci

V pracovněprávních vztazích k zaměstnancům jedná jménem VŠE kvestor.

 

Článek  5
Základní pravidla hospodaření a kontrola

 1. IKM hospodaří podle rozpočtu schvalovaného Akademickým senátem VŠE, který je součástí rozpisu rozpočtu VŠE. Výsledky hospodaření IKM jsou Akademickým senátem projednávány společně s výsledky hospodaření VŠE.
 2. Hospodaření IKM se řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE, zejména Statutem VŠE, a dále všemi dalšími normami.
 3. Zaměstnanci IKM vykonávají činnost v rozsahu své působnosti vymezené pracovní náplní, a v souladu s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy VŠE a dalšími normami.

 

Článek 6
Závěrečná ustanovení

 1. Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší Statut IKM ze dne března 1992.
 2. Tento Statut IKM byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 11. 12. 2017.
 3. Tento Statut IKM nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem VŠE.
 4. Tento Statut IKM nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017.

 

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc., v.r.                                  prof. Ing. Hana Machková, CSc., v.r.
předseda AS VŠE                                                                  rektor VŠE