Charakteristika

Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen IKM), jako pedagogické a vědeckovýzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomické v Praze, byl zřízen Příkazem rektora VŠE č. 20/1992 ze dne 10. 3. 1992, v souladu s § 13, odst. 3, zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ke dni 1. dubna 1992.

Posláním Institutu krizového managementu je:

  • podporovat a zabezpečovat plnění pedagogických aktivit v řádném prezenčním a distančním studiu na VŠE;
  • organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro státní zaměstnance (pracovníky pracovišť krizového řízení ve správních úřadech) a úředníky a vedoucí úředníky územních samosprávných celků (krajských úřadů a ostatních orgánů s krajskou územní působností, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, podílející se na přípravě a realizaci HOPKS;
  • organizovat a zajišťovat v rámci celoživotního vzdělávání kurzy zaměřené na průběžné vzdělávání řídících i výkonných pracovníků subjektů hospodářské mobilizace, ochraňovatelů státních hmotných rezerv, subjektů kritické infrastruktury a dalších právnických a podnikajících fyzických osob, kteří mají ve své kompetenci přípravu a realizaci systému krizového managementu a HOPKS;
  • podílet se na řešení vědeckovýzkumných úkolů z oblasti krizového managementu a HOPKS, včetně poskytování poradenské a expertní činnosti;
  • koordinovat spolupráci při řešení vědeckovýzkumných úkolů a zabezpečování kurzů celoživotního vzdělávání mezi IKM, dalšími organizačními součástmi VŠE, externími vědeckovýzkumnými pracovišti a orgány veřejné správy;
  • vydávat informační a studijní materiály, výzkumné zprávy a studie, sborníky apod., určené pro potřeby IKM, studentů a odborné praxe.