Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Závěrečné práce

Přehled témat závěrečných prací posluchačů
kurzu A3 – 2007

1. Brzobohatý Jiří, Ing. Ochrana kritické infrastruktury v rámci EU a její dopady na oblast dopravy v ČR.
2. Hájek Jíří, Ing. Metodika pro zpracování krizových plánů lůžkových zdravotnických zařízení.
3. Hanák Pavel, Bc. Zásady, principy a možnosti Policie ČR při řešení krizových situací spojených s narušením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
4. Herold Antonín, Ing. Možnosti využití metod a nástrojů krizového managementu v podnikohospodářské sféře.
5. Ježek Jindřich, Ing. Nástroje, metody a způsoby zajišťování prosperity podniku v déletrvajících krizích.
6. Jirásko Vladimír, Mgr. Zásady a způsoby zajištění ochrany majetku právnických a fyzických osob na území, kde byla provedena evakuace z důvodu přírodní katastrofy nebo antropogenní havárie velkého rozsahu.
7. Jon Jan, Ing, Místo a úloha hospodářských opatření pro krizové stavy v systému plánování obrany ČR.
8. Kopečný Jan, Ing. Úkoly obce s rozšířenou působností při řešení přírodních katastrof a antropogenních havárií velkého rozsahu.
9. Korený Jozef, Ing. Informační podpora systému hospodářské mobilizace jako významné součásti hospodářských opatření pro krizové stavy v systému plánování obrany ČR.
10. Šinkovec Viktor, Ing. Způsoby a možnosti zabezpečování věcných prostředků pro vybrané složky AČR k zabezpečení specifických činností.
11. Treml Filip, Bc. Humanitární pomoc, podstata, struktura, metody realizace, způsob financování v ČR a EU.
12. Vaněček Aleš, Ing. Způsoby a možnosti zvládání krizových situaci spojených s ohrožením veřejného pořádku a bezpečnosti, Struktura operačního plánu pro zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti, včetně logistického zabezpečení.
13. Zlatník Jiří, Bc. Způsoby a možností zvládání krizových situací spojených s nutností eliminace migračních vln velkého rozsahu.

Přehled témat závěrečných prací posluchačů kurzu A3 – 2006

1. Boček Petr, Ing. Aktuální problémy bezpečnosti a bezpečnostního systému České republiky.
2. Čech Luboš, Ing. Místo a úloha Hasičského záchranného sboru kraje v systému krizového řízení a bezpečnosti kraje.
3. Dvořák Tomáš, Bc. Zásady a principy rozhodování za rizika a neurčitosti. Možnosti využití existujících nástrojů podpory rozhodování v praxi policie ČR.
4. Kočí Petr, Ing. Specifika krizového řízení v podmínkách útvarů Policie ČR s celostátní působnosti.
5. Kriška Juraj, Ing. Humanitární pomoc jako součást systému nouzového hospodářství v podmínkách České republiky.
6. Maczková Renáta Úkoly obce s rozšířenou působností při řešení přírodních katastrof a antropogenních havárií velkého rozsahu.
7. Martinek Jiří, Ing. Místo a úloha úřadů územních samosprávných celků při ochraně vybraných subjektů kritické infrastruktury.
8. Mladová Marie, JUDr. Trestněprávní odpovědnost za protiprávní činy spáchané za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
9. Motzbaüchel Nina, Ing. Ochrana kritické infrastruktury se zaměřením na energetiku.
10. Obšil Vladimír, Mgr. Metody a nástroje krizového managementu pro zvládání věcných krizí.
11. Točík Igor, Ing. Zásady, principy a možnosti Policie ČR při řešení krizových situací spojených s narušením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.
12. Urban Petr, Ing. Eliminace provozních krizových situací, které mohou vzniknout v gumárenském podniku při procesu plnění mobilizační dodávky.
13. Vojtek Pavel, Ing. Analýza historického vývoje hospodářské mobilizace – jako nástroje zajišťování mobilizačních (nezbytných) dodávek pro ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory.

Přehled témat závěrečných prací posluchačů
kurzu A3 – 2005

1. Adam Jiří, Ing. Zabezpečení ozbrojených sil České republiky majetkem, prácemi a službami v období krizových stavů se zaměřením na systém hospodářských opatření pro krizové stavy.
2. Barák Oldřich, Ing. Nástroje a metody krizového managementu a způsoby jejich implementace do působnosti ministerstva průmyslu a obchodu.
3. Brabec Jiří, Ing. Návrh tvorby zadání a výběrového řízení na dodavatele informačního systému krizového řízení. Přejímka, implementace, provoz a údržba systému v podmínkách ústředního orgánu státní správy.
4. Ciora Martin, Bc. Zásady, principy a možnosti Policie ČR při řešení krizových situací spojených s narušením vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Specifika implementace v podmínkách kraje.
5. Drága Ladislav, Ing. Zásady a způsoby zajištění ochrany majetku právnických a fyzických osob na území, kde byla provedena evakuace z důvodu přírodní katastrofy nebo antropogenní havárie velkého rozsahu.
6. Hokovská Renata, Ing. Management zvládání hromadných postižení osob. Vymezení role, místa a úlohy jednotlivých složek IZS (s důrazem na ZZS) při likvidaci těchto krizových událostí.
7. Holeček Petr Možnosti a způsoby využití metod a nástrojů krizového managementu při zajišťování kontinuity podnikání. Specifika uplatnění v podmínkách státního podniku Česká pošta.
8. Jiráček Oldřich, Ing. Úkoly obce s rozšířenou působností při řešení přírodních katastrof a antropogenních havárií velkého rozsahu.
9. Mach Miroslav, CIM, DMS Možnosti a způsoby využití metod a nástrojů krizového managementu při zajišťování kontinuity podnikání v podmínkách akciové společnosti
10. Malenda Richard, Bc. Analýza vzájemných vztahů a stanovení rozsahu nezbytných činností Policie ČR – správy kraje a okresního ředitelství – po vyhlášení krizových stavů (regulačních opatření).
11. Pekaj Robert, Ing. Krizová komunikace – zásady, způsoby a možností poskytování informací určené veřejnosti v zóně havarijního plánování u závažných chemických havárií.
12. Röbsteck Robert, Ing. Význam hospodářských opatření pro krizové stavy v systému plánování obrany ČR a jeho nárůst v souvislosti s realizací nové národní strategie vyzbrojování.
13. Souček Josef, Bc. Úkoly Policie ČR jako základní složky IZS v systému havarijního plánování kraje. Návrh plánu zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, jako součásti vnějšího havarijního plánu kraje.
14. Svoboda Miroslav, Ing. Návrh optimálního rozsahu a obsahu součinnosti krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností při zajišťování nezbytných dodávek.
15. Šedivá Jitka, Ing. Návrh plánu obnovy ve výrobním podniku po krizové situaci.
16. Škůrek Jaroslav, Ing. Pojetí, struktura a obsah dílčího plánu obrany kraje v systému plánování obrany ČR.
17. Šnajdr Rostislav, Ing. Systém managementu bezpečnosti informací a jeho uplatnění v praxi firmy.
18. Valenta Petr, Ing. Obecné zásady plánování a organizace nouzového přežití obyvatelstva za krizových stavů v podmínkách kraje.

Přehled témat závěrečných prací posluchačů
kurzu A3 – 2004

1. Babka Ivan, Ing. Způsoby a možností zvládání krizových situací spojených s narušením funkčností dopravní soustavy ČR velkého rozsahu.
2. Bednářová Renata, Bc. Postavení SSHR v systému krizového managementu ČR a zhodnocení její úlohy z hlediska použití SHR při řešení krizové situace na základě poznatků získaných z povodní 2002.
3. Cerman Martin, Ing. Analýza vybraných typů přírodních katastrof a jejích vliv na vývoj bezpečnosti států a regionů.
4. Daňko Peter, Ing. Návrh dalšího rozvoje informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy ve vztahu k připravovanému informačnímu systému krizového řízení.
5. Hais Zdeněk, PhDr. Možnosti využití metod a nástrojů krizového managementu v komerčních bezpečnostních službách.
6. Hermen Leo, PhDr. Krizové řízení u Policie ČR a jeho specifika v podmínkách správy Středočeského kraje.
7. Hostek Petr, Ing. Organizace krizového řízení, krizové a havarijní plánování v resortu MV ČR se zaměřením na spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému na krajské úrovni.
8. Klimakovský Martin Způsoby a možnosti řešení krizových situací starostou určené obce, Specifika krizového řízení a formy krizové dokumentace potřebné pro krizové řízení u městské části Prahy.
9. Králová Jitka Zásady, principy a způsoby evakuace, nouzového ubytování, zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva obce (městské části).
10. Kunčarová Alena, Ing. Analýza krizových faktorů při přepravě nebezpečných látek a jiných nebezpečných materiálů po železnici. Možnosti a způsoby eliminace těchto faktorů za krizových stavů.
11. Svoboda Radek, Ing. Způsoby a možnosti řešení krizové situace hejtmanem kraje. Místo a úloha krizového štábu kraje při řešení těchto situací.
12. Vágner Robert, Ing. Analýza současného poznatkového fondu krizového managementu v souvislosti s antropogenními jevy a haváriemi a jejich vliv na proces zvládání vojenských krizových situací.
13. Valešová Alena Způsoby a možnosti zvládání krizových situací způsobených narušením dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu.
14. Větrovec Jiří, Bc . Způsoby a možnosti zvládaní krizových situací spojených s narušením finančního a devizového hospodářství ČR velkého rozsahu.
15. Vykopal Oldřich, Ing. Způsoby a možnosti zvládání krizových situací spojených s narušením funkčnosti veřejných telekomunikačních vazeb velkého rozsahu.
16. Zikmunda Jan, Mgr. Metody a způsoby spolupráce Policie ČR správy kraje a Policie ČR okresního ředitelství v systému krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové jevy. Způsob využití existujících informačních systémů k předávání informací.

Uvedené práce jsou uložené v archivu IKM a jsou k dispozici ke studiu v prostorách Institutu. Zápůjčky mimo prostor IKM neprovádíme!